Postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące:

ZAKUP I DOSTAWA PIŁY MOSTOWEJ

 

Firma ANDRZEJ ROMANOWSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO­HANDLOWY realizuje projekt objęty grantem pt.” Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ANDRZEJ ROMANOWSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO­HANDLOWY poprzez zakup piły mostowej niezbędnej do zwiększenia i udoskonalenia produkcji formatek nagrobnych”, na który pozyskała środki finansowe w ramach projektu grantowego „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” pt. „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze objętym LSR poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw”. 

 

Projekt objęty grantem współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ANDRZEJ ROMANOWSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO­HANDLOWY  poprzez zakup piły mostowej celem zwiększenia i udoskonalenia produkcji formatek nagrobnych. Zwiększenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa i udoskonalenie produktu nastąpi do dnia 30.09.2021 roku.

 

W efekcie realizacji projektu nastąpi zakup nowoczesnej piły mostowej, służącej do zautomatyzowanej produkcji formatek nagrobnych. Dzięki zakupowi piły mostowej zostaną zwiększone możliwości produkcyjne, a więc zwiększona zostanie liczba produktów możliwych do wyprodukowania przez wnioskodawcę a także produkt zostanie udoskonalony.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych :176 200,00 zł w tym środki z Funduszu w postaci grantu w kwocie: 100 000,00 zł.

 

 

Zamawiający:

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY ANDRZEJ ROMANOWSKI

87-500 RYPIN, BUKOWA 18B

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań - pobierz

Załącznik nr 3 Wzór umowy - pobierz

Zapytanie ofertowe  - pobierz

 

opublikowano 13.04.2021

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERT 

Projekt inwestycyjny:

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ANDRZEJ ROMANOWSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO­HANDLOWY poprzez zakup piły mostowej niezbędnej do zwiększenia i udoskonalenia produkcji formatek nagrobnych”, na który pozyskała środki finansowe w ramach projektu grantowego.

pobierz

 

 

 

 

 

Kamieniarstwo   Nagrobki   Rypin

DOM POGRZEBOWY  -  Rypin

87-500 Rypin, ul. Lipnowska 9            tel. +48 609 943 675

87-500 Rypin, ul. Polna 1D                  tel. +48 601 157 770

 

www.romanowscy.info

opublikowano 30.03.2021